Home Page Latin-Engl OT German-Engl OT German-Engl NT

Novum Testamentum
Latin: Hieronymi Vulgata      English: King JamesEvangelia:

Secundum Mattheum
Secundum Marcum
Secundum Lucam
Secundum Iohannem
 
 
Actus Apostolorum

Epistolae Pauli:

Ad Romanos
Ad Corinthios I
Ad Corinthios II
Ad Galatas
Ad Ephesios
d Philippenses
Ad Colossenses
Ad Thessalonicenses I
Ad Thessalonicenses II
Ad Thimoteum I
Ad Thimoteum II
Ad Titum
Ad Philemonem

Epistolai Generales:

Iacobi Epistola
Petri Epistola I
Petri Epistola II
Iohannis Epistola I
Iohannis Epistola II
Iohannis Epistola III
Judae Epistola
Ad Hebraios Apocalypsis Iohannis

 Back to Home Page